VAŠKA UČNA TOČKA-MEDGENERACIJSKI DOM

PREDSTAVITEV SOFINANCIRANE OPERACIJE

NAZIV OPERACIJE: VAŠKA UČNA TOČKA-MEDGENERACIJSKI DOM

CILJI PROJEKTA

Izvedba projekta prispeva k tematskemu področju Strategije lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem: VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN, ki uresničuje cilj, da se omogoči čim večjo socialno vključenost in enakost prebivalcev tako na podeželju kot v urbanih naseljih v okviru podukrepa zagotoviti aktivno in zdravo življenje otrok in starostnikov.

OPIS PROJEKTA

V sklopu projekta MEDEGENERACIJSKI DOM bodo tako različnim generacijam, predvsem pa otrokom in starostnikom ponujene brezplačne redne mesečne priložnosti za izmenjavo izkušenj ter znanj, za medsebojno učenje in druženje. Še posebna pozornost bo namenjena starejšim, kajti v njih se skriva polno znanja in veščin, ki so jih pridobili v svojem življenju. Življenje na podeželju je bilo ne dolgo tega še kako drugačno, vsak izmed članov družine je opravljal svoje delo in s tem pridobil marsikaj, kar je bilo v takratnih časih samoumevno. Za današnji čas so vsa njihova znanja, spretnosti in veščine dragocen delček preteklosti, ki jo lahko prenesejo na srednjo in mlajšo generacijo in obratno v skupnih druženjih, ki prispevajo k aktivnemu in zdravemu življenju.

Medgeneracijske kreativne delavnice bodo zajemale tradicionalna znanja (rože iz papirja, slovenski šopek, Janška butara) kulinariko, kulturno dediščino (jagoda kot spominek), zeliščarstvo, plesne urice, praznično decembrske aktivnosti, katerih nosilec bo Turistično društvo Besnica – Janče in glasbene delavnice, ki jih bo izvajala Glasbena šola Bučar.

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

V sklopu operacije bomo izvedli ogled zeliščnih gred s spoznavanjem zelišč pri Podružnični šoli Janče, plesne delavnice za otroke šole, likovne in glasbene medgeneracijske delavnice za otroke in starejše ljudi, gledališko predstavo v mesecu decembru. V aktivnosti bo vključenih okoli 40 otrok in 30 starejših ljudi. Ustvarili in nadgradili bomo medsektorsko in vse generacijsko povezovanje za zagotavljanje zdravega razvoja otrok, ohranjanje dediščine ter zagotovili pogoji za aktivno in kakovostno participacijo starostnikov v družbo.

VIRI SOFINANCIRANJA

Operacija je sofinancirana v okviru podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, na območju LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 8.710,07 €.